Tag

odrasli

Intenzivna plesna radionica jul 2024. – Pedagozi

By

Letnja intenzivna plesna radionica
Od 1. do 5. jula.

Mesto: Tošin bunar 2, Zemun
Trajanje: Od ponedeljka do petka.
Vreme: od 16 do 21h – pet sati aktivnosti i plesa.
Ciljevi: Naučite da plešete, steknite kondiciju, ispunite život plesom i vežbanjem, doživite nešto novo i jedinstveno, osetite umetnički život.

Ko drži radionicu?
Marina Đurić, plesni pedagog i koreograf, UC ”Zemoon”
Marija Kostić, pedagog u Baletskoj školi ”Lujo Davičo”
Vojin Gordanić, pedagog u Flamenko školi ”Bolero”
Aleksandar Starčević, dugogodišnji instruktor u školi Marija Topolšeka ”Život je pokret”

Prijave su u toku. Broj mesta je ograničen.
Na ovoj stranici možete videti opise svih predviđenih aktivnosti.
Kako da se prijavim? Koja je cena?
Pišite na imejl: uczemoon@gmail.com
Pozovite: 063 162 23 63

Summer intensive dance workshop
From July 1 to 5.

Place: Tošin bunar 2, Zemun
Duration: From Monday to Friday.
Time: from 4 p.m. to 9 p.m. – five hours of activities and dancing.
Goals: Learn to dance, get fit, fill your life with dance and exercise, experience something new and unique, feel the artistic life.

Who teaches at the workshop?
Marina Djuric, dance teacher and choreographer, AC ”Zemoon”
Marija Kostic, pedagogue at Ballet school ”Lujo Davico”
Vojin Gordanic, pedagogue at Flamenco school ”Bolero”
Aleksandar Starcevic, long-term instructor at Mario Topolsek’s school “Life is movement”

Applications are in progress. The number of places is limited.
On this page you can see schedule of activities.
How do I apply? What’s the price?
Write to the email: uczemoon@gmail.com
Call: +381 63 162 23 63

Read More

Chi gong/Tai chi

By

Tai chi  je veština Spontanog kruga i predstavlja jedinstvo uma, osećaja i tela,  te njihovu konekciju sa Poljem kroz slobodan plivajući pokret u sadašnjem trenutku. A telo u pokretu je kao lična karta, govori više od hiljadu reči o trenutnim mogućnostima pojedinca. Drugim rečima, ova veština predstavlja umetnost sadašnjeg trenutka u praksi, pošto telo nema mogućnost da obmanjuje, te tako pokazuje trenutni nivo pojedinca, kroz sve njegove slabosti i vrline. Ova predivna veština nalazi svoju primenu u svim sferama svakodnevnog života i zbog toga mogu da je vežbaju svi bez obzira na godine i prethodno iskustvo, kao odličan vid poboljšanja kvaliteta života. Kroz lagane fluidne pokrete praćene prirodnim disanjem spoznaćete, na jedan potpuno jedinstven način, dubinsku relaksaciju uma i tela.

Osnovna tri načela koja bi trebalo razumeti i pokazati kroz pravilan pokret su:

*KONEKCIJA – ujedinjenje uma i tela, konekcija Čoveka sa rezonancom Zemlje i Neba.

*KOMUNIKACIJA – komunikacija unutrašnje rezonance Čoveka sa spoljašnjom – Poljem, komunikacija sa sobom i drugim ljudima.

*REZONANCA – se ostvaruje kroz jedinstvo uma i tela, slobodan pokret „plivajućeg tela“, kroz transformaciju haosa i nereda (u umu i telu) u mir, red i savršenstvo, spoznajom i osećajem viših i finijih rezonanci.

Pedagog i instruktor: Aleksandar Starčević
Trajanje: 60 minuta
Termini: utorak, četvrtak od 20 do 21h,  i petak od 17:30 do 18h, u toku trajanja letnje intenzivne plesne radionice.

Read More

Flamenko/Flamenco

By

BAVIMO SE PLESOM!!!

Flamenko je vrsta muzike i plesa nastala u 18. veku u Andaluziji u južnoj Španiji. Sastoji se od pevanja, igranja i muzičke pratnje na gitari.
Flamenko je narodna pesma i ples španskih cigana iz Angaluzije (pa su ga nazivali “canto gitano” -ciganska pesma,  canto – pesma srž je flamenka uz bajle – igru), a smatra se najosobenijom muzičkom pojavom španskog folklora: uočljivi su i jevrejski i mavarski, kao i istočnjački muzički uticaji. 

Škola flamenka i ansambl “Bolero” su pod rukovodstvom Vojina Gordanića – instruktora, koreografa, soliste i prvaka ansambla španskih igara “la Espana”. Osim igara u koreografiji Vojina Gordanića, u okviru škole flamenka “Bolero” postavljene su igre Antonija del Castilla koji je boravio u školi flamenka “Bolero” više meseci spremajući predstavu “Sinfronteras”, koja je odigrana u  Sava Centru, kao i Master Classes u organizaciji škole flamenka “Bolero.” Osim Antonija, kao istaknuti gostujući umetnici, izdvajaju se i Paco Romero (Amor de Dios – Akademija flamenka u Madridu) i Mirta Alonso (Buenos Aires-Argentina). U školi flamenka prenosimo znanje stečeno od brojnih koreografa i plesača kao što su: Maria Magdalena, Carmela Greco, Tati, Merche Esmeralda, Maruja Palacios, La uchi  Lidija Loreta i Jovan Milosavljević.

Pedagog: Vojin Gordanić
Trajanje : 60 minuta
Termini: ponedeljak i sreda od 20 do 21h, i petak od 16 do 17:30h, u toku trajanja letnje intenzivne radionice.

Read More

Klasičan balet za odrasle/ Classical ballet for adults

By

BAVIMO SE PLESOM!!!
Naučite osnovne korake baleta bez obzira na godine!
Čas se sastoji od osnovnih baletskih vežbi, prema tradicionalnom i tačno određenom redosledu, od zagrevanja za štapom do složenijih pokreta i figura na sredini sale. Naglasak je na anatomski pravilnom izvođenju vežbi, pravilnom držanju, povezivanju pokreta i uživanju u igri. Dobrodošli su svi koji žele da plešu i rade na jačanju svog tela.

Pedagog: Marina Đurić

Trajanje: 90 minuta
Termini: ponedeljak od 16 do 17:30h i sreda od 18 do 19.30h, u toku trajanja letnje intenzivne radionice od 1. do 5. jula 2024. godine.

WE DO DANCE!!!
Learn basic ballet steps regardless of age!
The class consists of basic ballet exercises, according to the traditional and exact order, from warm-up with the pole to more complex movements and figures in the middle of the hall. The emphasis is on anatomically correct execution of exercises, proper posture, connection of movements and enjoyment of the dance. Anyone who wants to dance and work on strengthening their body is welcome.
Teacher: Marina Djuric
Duration: 90 minutes
Day and time: Monday from 4 to 5:30p.m. and Wednesday from 6 to 7:30p.m.

Read More

Jazz Dance/ Mix Dance

By

BAVIMO SE PLESOM!!!

Časovi mix plesa su koncipirani kao kombinacija vežbi i plesa, a plesovi se kreću u rasponu od istorijskih igara i klasičnog baleta, preko tradicionalnih plesova, pa sve do savremenih i modernih plesnih formi – modernog i jazz baleta, hip-hopa, kabarea. Vežbe koje koristimo su standardne i osnovne vežbe iz klasičnog i modernog baleta, kao i jazz tehnike Matt Mattoxa i Bob Borossa, ali i kondicione vežbe, takođe kombinacija različitih struktura i pristupa ka što boljoj formi tela i plesnoj kondiciji.

Dobrodošli su svi koji žele da plešu.

Pedagog: Marina Đurić

Trajanje : 90 minuta
Termini: utorak od 16 do 17:30h, četvrtak od 18 do 19:30h, u toku trajanja letnje intenzivne plesne radionice od 1. do 5.jula 2024. godine.

WE DO DANCE!!!

Mix dance classes are created as a combination of exercises and dance, and the dances range from historical dances and classical ballet, through traditional dances, to contemporary and modern dance forms – modern and jazz ballet, hip-hop, cabaret. The exercises we use are standard and basic exercises from classical and modern ballet, as well as Matt Mattox’s jazz techniques, but also fitness exercises, also a combination of different structures and approaches to the best possible body shape and dance fitness. Anyone who wants to dance is welcome.

Teacher: Marina Djuric

Duration: 90 minutes
Day and time: Tuesday from 4 to 5:30 p.m., and Thursday  from 6 to 7:30 p.m., during the summer intensive dance workshop from July 1-5, 2024.
                       

Read More

Vežbanje/Fitness and Stretching

By

Časovi vežbanja održavaće se u toku intenzivne radionice i  trajaće pola sata. Cilj je jačanje tela i mišića, a od vežbi su izdvojene najbitnije i najproduktivnije vežbe iz klasičnog baleta, fitnesa, joge, itd. Čas vežbanja i istezanja podrazumeva zagrevanje tela i vežbe za baletskim štapom, potom jačanje leđnih mišića i ruku, a vežbanje na podu podrazumeva jačanje određenih grupa mišića celog tela. Dobrodošli su svi koji žele da vežbaju ili im je potrebna dodatna aktivnost.

Pedagog: Marina Đurić

Trajanje: 30 minuta
Termini: ponedeljak, sreda od 17:30 do 18h, u toku trajanja letnje intenzivne plesne radionice.

Exercise classes will be held during the intensive workshop and will last half an hour. The goal is to strengthen the body and muscles, and the most important and productive exercises from classical ballet, fitness, yoga, etc. have been selected from the exercises. The exercise and stretching class involve warming up the body and exercises with the ballet barre, then strengthening the back muscles and arms, and exercising on the floor involves strengthening certain groups of all body muscles. Anyone who wants to exercise or needs additional activity is welcome.

Teacher: Marina Djuric

Duration: 30 minutes
Days and Time: Monday, Wednesday from 17:30 to 18:00, during the summer intensive dance workshop.

Read More

Intenzivna plesna radionica jul 2024

By

Letnja intenzivna plesna radionica
Od 1. do 5. jula.

Mesto: Tošin bunar 2, Zemun
Trajanje: Od ponedeljka do petka.
Vreme: od 16 do 21h – pet sati aktivnosti i plesa.
Ciljevi: Naučite da plešete, steknite kondiciju, ispunite život plesom i vežbanjem, doživite nešto novo i jedinstveno, osetite umetnički život.

Ko drži radionicu?
Marina Đurić, plesni pedagog i koreograf, UC ”Zemoon”
Marija Kostić, pedagog u Baletskoj školi ”Lujo Davičo”
Vojin Gordanić, pedagog u Flamenko školi ”Bolero”
Aleksandar Starčević, dugogodišnji instruktor u školi Marija Topolšeka ”Život je pokret”

Prijave su u toku. Broj mesta je ograničen.
Na ovoj stranici možete videti opise svih predviđenih aktivnosti.
Kako da se prijavim? Koja je cena?
Pišite na imejl: uczemoon@gmail.com
Pozovite: 063 162 23 63

Summer intensive dance workshop
From July 1 to 5.

Place: Tošin bunar 2, Zemun
Duration: From Monday to Friday.
Time: from 4 p.m. to 9 p.m. – five hours of activities and dancing.
Goals: Learn to dance, get fit, fill your life with dance and exercise, experience something new and unique, feel the artistic life.

Who teaches at the workshop?
Marina Djuric, ballet and dance teacher and choreographer, AC ”Zemoon”
Marija Kostic, pedagogue at Ballet school ”Lujo Davico”
Vojin Gordanic, pedagogue at Flamenco school ”Bolero”
Aleksandar Starčevic, long-term instructor at Mario Topolsek’s school “Life is movement”

Applications are in progress. The number of places is limited.
On this page you can see schedule of activities.
How do I apply? What’s the price?
Write to the email: uczemoon@gmail.com
Call: +381 63 162 23 63

Read More

Improvizacije i Koreografije/Improvisations and Choreographies

By

BAVIMO SE PLESOM!!!

Časovi improvizacije imaju za cilj da se uživa u plesu i otkriva pokret kao takav. Na ovim časovima bavićemo se ritmom, muzičkim i plesnim stilovima, zajednički ćemo kreirati i praviti koreografije, radićemo na snazi i kondiciji tela, slobodno ćemo se kretati, opuštati i otkrivati prostor, energiju i sinergiju polaznika i učesnika. Dobrodošli su svi koji žele da igraju.

Pedagog: Marina Đurić
Trajanje : 90 minuta
Termini: utorak, četvrtak od 17:30 do 18h i petak od 20 do 21h, u toku trajanja letnje intenzivne radionice od 1. do 5. jula 2024. godine.

WE DO DANCE!!!
Improvisation classes aim is to enjoy dance and discover movement as such. In these classes we will deal with rhythm, music and dance styles, we will create and make choreographies together, we will work on the strength and condition of the body, we will move freely, relax and discover the space, energy and synergy of students and participants. Anyone who wants to dance is welcome.

Teacher: Marina Djuric
Duration: 90 minutes
Day and Time: Tuesday, Thursday from 17:30 to 18:00 and Friday from 20:00 to 21:00, during the summer intensive workshop from July 1 to 5, 2024.

Read More

Karakterne igre/Character dance

By

BAVIMO SE PLESOM!!!

Karakterne igre su neizostavni i veliki deo klasičnog plesa, odnosno to je stilizovana predstava tradicionalnog narodnog ili nacionalnog plesa, uglavnom iz evropskih zemalja: Rusije, Poljske, Mađarske, Italije i Španije. Karakterne igre su sastavni deo većine klasičnog baletskog repertoara, s toga je najbolje za ove časove imati plesno predznanje. Čas se sastoji od osnovnih  vežbi za štapom, prema tradicionalnom i tačno određenom redosledu, vežbama i koracima na sredini, pa sve do složenijih pokreta, koraka i koreografskih celina. Učićemo ruski Kazačok, poljsku Mazurku, mađarski Čardaš, španski Pasodoble i italijansku Tarantellu napoletanu.

Pedagozi: Marija Kostić i Marina Đurić
Trajanje : 90 minuta
Termini: utorak, četvrtak od 18 do 19:30h, u toku letnje intenzivne radionice.

WE DO DANCE!!!

Character dance are an indispensable and large part of classical dance, it is a stylized performance of traditional folk or national dance, mainly from European countries: Russia, Poland, Hungary, Italy and Spain. Character dances are an integral part of most classical ballet repertoire, so it is best for these classes to have dance knowledge. The class consists of basic stick exercises, according to the traditional and exact order, exercises and steps in the middle, all the way to more complex movements, steps and choreographic units. We will learn Ukrainian and Russian Kazachok, Polish Mazurka, Hungarian Czardas, Spanish Pasodoble and Italian Tarantella Napoletana.

Teachers: Marija Kostic and Marina Djuric
Duration: 90 minutes
Day and time: Tuesday, Thursday from 18:00 to 19:30, during the summer intensive dance workshop.

Read More

Narodna igra/Traditional Dances of the Western Balkans

By

BAVIMO SE PLESOM!!!

Cilj časova je sticanje veština iz tradicionalnih plesova zapadnog Balkana: srpska kola, Nišava, šopske igre, Banat, vranjanska svita i čočeci, vlaške igre, Vojvodina, primorska poskočica Linđo, makedonsko oro, crnogorsko oro, nemo kolo, albanska šota, romska igra, Ero s onoga svijeta, itd. Časovi su predviđeni za sve koji su želeli da zaplešu narodnu igru, ali nisu imali prilike ili je bilo prekasno da se učlane u neko Kulturno umetničko društvo. Na ovim časovima bavićemo se ritmom, sinkopama, stilovima, uticajima i karakteristikama tradicionalnog plesa koji izučavamo.
Dobrodošli su svi koji žele da igraju.

Pedagog: Marina Đurić
Trajanje : 90 minuta
Termini: ponedeljak i petak od 18 do 19:30h, sreda od 16 do 17:30h u toku trajanja letnje intenzivne radionice od 1. do 5.jula 2024. godine.

WE DO DANCE!!!

The aim of the workshop is to acquire skills from the traditional dances of the Western Balkans: Serbian kola, Nišava, Shopske igre, Banat, Vranjanska svita and čočeci, Vlach dance, Vojvodina, coastal bounce Lindjo, Macedonian oro, Montenegrin oro, silent kolo, Albanian shota, Roma dance, Hero from the other world, etc. The classes are intended for everyone who wanted to dance traditional dances, but did not have the opportunity or it was too late to join a Cultural Art Society. In these classes, we will deal with the rhythm, syncopation, styles, influences and characteristics of the traditional dance we are studying. Anyone who wants to dance is welcome.

Teacher: Marina Djuric
Duration: 90 minutes
Day and Time: Monday and Friday from 6 to 7:30 p.m., and Wednesday from 4 to 5:30 p.m., during the summer intensive workshop on July 1-5, 2024.

Read More