Latest Past Events

Improvizacije i Koreografije/Improvisations and Choreographies

UC Zemoon Tošin Bunar 2, Zemun

BAVIMO SE PLESOM!!!

Časovi improvizacije imaju za cilj da se uživa u plesu i otkriva pokret kao takav. Na ovim časovima bavićemo se ritmom, muzičkim i plesnim stilovima, zajednički ćemo kreirati i praviti koreografije, radićemo na snazi i kondiciji tela, slobodno ćemo se kretati, opuštati i otkrivati prostor, energiju i sinergiju polaznika i učesnika. Dobrodošli su svi koji žele da igraju.

Pedagog: Marina Đurić
Trajanje : 90 minuta
Termini: sreda/petak
Improvizacije od 18 do 19:30h
Koreografije od 19:30 do 21h

WE DO DANCE!!!

Improvisation classes aim is to enjoy dance and discover movement as such. In these classes we will deal with rhythm, music and dance styles, we will create and make choreographies together, we will work on the strength and condition of the body, we will move freely, relax and discover the space, energy and synergy of students and participants. Anyone who wants to dance is welcome.

Teacher: Marina Đurić
Duration: 90 minutes
Days and Time: Wednesday/Friday
                          Improvisations from 6 to 7:30pm
                          Choreographies from 7:30 to 9pm

Karakterne igre/Character dance

UC Zemoon Tošin Bunar 2, Zemun

BAVIMO SE PLESOM!!!

Karakterne igre su neizostavni i veliki deo klasičnog plesa, odnosno to je stilizovana predstava tradicionalnog narodnog ili nacionalnog plesa, uglavnom iz evropskih zemalja: Rusije, Poljske, Mađarske, Italije i Španije. Karakterne igre su sastavni deo većine klasičnog baletskog repertoara, s toga je najbolje za ove časove imati plesno predznanje. Čas se sastoji od osnovnih  vežbi za štapom, prema tradicionalnom i tačno određenom redosledu, vežbama i koracima na sredini, pa sve do složenijih pokreta, koraka i koreografskih celina. Učićemo ruski Kazačok, poljsku Mazurku, mađarski Čardaš, španski Pasodoble i italijansku Tarantellu napoletanu.

Pedagog: Marina Đurić
Trajanje : 90 minuta, jedanput u toku intenzivne plesne radionice
Termin: utorak 19:30 do 21h

WE DO DANCE!!!

Character dance are an indispensable and large part of classical dance, it is a stylized performance of traditional folk or national dance, mainly from European countries: Russia, Poland, Hungary, Italy and Spain. Character dances are an integral part of most classical ballet repertoire, so it is best for these classes to have dance knowledge. The class consists of basic stick exercises, according to the traditional and exact order, exercises and steps in the middle, all the way to more complex movements, steps and choreographic units. We will learn Ukrainian and Russian Kazachok, Polish Mazurka, Hungarian Czardas, Spanish Pasodoble and Italian Tarantella Napoletana.

Teacher: Marina Đurić
Duration: 90 minutes, once during the intensive dance workshop
Day and time: Tuesday from 7:30 to 9pm

Jazz Dance/ Mix Dance

UC Zemoon Tošin Bunar 2, Zemun

BAVIMO SE PLESOM!!!
Časovi mix plesa su koncipirani kao kombinacija vežbi i plesa, a plesovi se kreću u rasponu od istorijskih igara i klasičnog baleta, preko tradicionalnih plesova, pa sve do savremenih i modernih plesnih formi - modernog i jazz baleta, hip-hopa, kabarea. Vežbe koje koristimo su standardne i osnovne vežbe iz klasičnog i modernog baleta, kao i jazz tehnike Matt Mattoxa, ali i kondicione vežbe, takođe kombinacija različitih struktura i pristupa ka što boljoj formi tela i plesnoj kondiciji.
Dobrodošli su svi koji žele da plešu.
Pedagog: Marina Đurić
Trajanje : 90 minuta
Termini: utorak od 18 do 19:30
             četvrtak od 19:30 do 21h

WE DO DANCE!!!
Mix dance classes are designed as a combination of exercises and dance, and the dances range from historical dances and classical ballet, through traditional dances, to contemporary and modern dance forms - modern and jazz ballet, hip-hop, cabaret. The exercises we use are standard and basic exercises from classical and modern ballet, as well as Matt Mattox's jazz techniques, but also fitness exercises, also a combination of different structures and approaches to the best possible body shape and dance fitness. Anyone who wants to dance is welcome.
Teacher: Marina Đurić
Duration: 90 minutes
Days and time: Tuesday from 6 to 7:30pm
                        Thursday from 7:30 to 9pm